Lưới Vầng Trăng

Kiểu hình thành vầng trăng là phương pháp hiện đại cho tốc độ thoát nước nhanh giúp giảm tiêu hao năng lượng.

Cơ cấu này có thể áp dụng cho các máy xeo tốc độ cao lên đến 1500 mét /phút.

Định lượng giấy trên 11 g/m2.

Hòm Phun Cao Áp Hình Thành Lưới Đôi Phun Rửa Và Cắt Biên
Hòm Phun Thủy Lực Thiết Bị Rung Lô Dẫn Chắn Lưới
Bộ Phận Lưới Dài Lái Chắn Lưới Bộ Phận Ép
Lưới Vầng Trăng Căng Chắn Lưới Phần Sấy