Cung cấp - lắp đặt - chạy thử bơm bùn vôi

Năm 2018, chúng tôi cung cấp, lắp đặt và chạy thử bơm bùn vôi tại TCT Giấy Việt Nam. Thiết bị hiện tại làm việc ổn định, hiệu quả.